Adres vermelden of niet?
U beslist als makelaar of we al dan niet het adres tonen op google maps.

Point of interests
Gebruikers selecteren de voor hen belangrijke locaties: openbaar vervoer, scholen, bakkers, dokters, ziekenhuizen, apothekers, …